Formularz rejestracji

Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z Regulaminem Programu AGROPULA organizowanym przez AGROAS sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Nowej Wsi Małej 27B, numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS 0000820223 („Organizator”, „Administrator”) oraz akceptuję jego treść w imieniu własnym lub reprezentowanego przeze mnie podmiotu wskazanego w niniejszym formularzu zgłoszeniowym. Jestem świadomy/a, że przez podpisanie niniejszego formularza zgłoszeniowego wyrażam – w imieniu własnym lub reprezentowanego przeze mnie podmiotu wskazanego w niniejszym formularzu zgłoszeniowym – wolę przystąpienia do Programu AGROPULA na zasadach określonych w Regulaminie Programu AGROPULA; oraz że przystąpienie do Programu AGROPULA oznacza zawarcie z Organizatorem- umowy na uczestnictwo w Programie AGROPULA, na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu AGROPULA.

Całkowita powierzchnia gospodarstwa w hektarach