Blog 4 Asy Roku

Na czym polega rolnictwo plantacyjne i jakie są jego cechy?

Rolnictwo plantacyjne to rodzaj rolnictwa monokulturowego, czyli wyspecjalizowanego w produkcji jednego rodzaju roślin. Na czym dokładnie polega rolnictwo plantacyjne oraz jakie są jego zalety i wady? Zastanawiając się nad efektywnością rolnictwa plantacyjnego należy pamiętać, że większość roślin nie znosi uprawy w monokulturze, a dla rozwoju rolnictwa plantacyjnego konieczne są również odpowiednie warunki w postaci dużej przestrzeni pól uprawnych. Rolnictwo plantacyjne dąży do maksymalnej intensyfikacji produkcji rolnej i produkcji jak największej ilości określonych roślin. Dowiedz się, czy ten rodzaj rolnictwa jest efektywny i w jaki sposób może być wykorzystany w uprawach na terenie naszego kraju.

Co to jest rolnictwo plantacyjne?

Rolnictwo plantacyjne polega na uprawianiu roślin tego samego gatunku przez wiele lat na tym samym obszarze. Ten rodzaj rolnictwa nakierowany jest na komercyjną produkcję roślin, co oznacza, że specjalizuje się w uprawie tylko jednego gatunku na tym samym terenie. Tego typu rolnictwo jest szczególnie rozpowszechnione w strefie międzyzwrotnikowej Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji, a rośliny tam uprawiane to najczęściej bawełna, kakao, trzcina cukrowa, kauczukowiec, herbata, kawa, tytoń, buraki cukrowe, kukurydza, żyto. Rolnictwo plantacyjne uprawiane jest coraz częściej także w Polsce, zamiast systemu płodozmianów zboża.

Rolnictwo plantacyjne - cechy

Do najważniejszych cech charakteryzujących rolnictwo plantacyjne należą:

 • duża powierzchnia gospodarstw, łącząca się z wyspecjalizowanymi plantacjami, co ma na celu osiąganie dużych zbiorów;
 • uprawianie jednego gatunku na danym obszarze przez wiele lat - co na dłuższą metę jest szkodliwe dla gleby, gdyż pozbawiona składników odżywczych jest narażona na erozję i wyjałowienie;
 • chemizacja gleby - często konieczna ze względu na ciągłe występowanie określonego gatunku szkodnika, którego nie da się wyeliminować ze względu na monokulturę upraw;
 • wysoka eksploatacja gleby, wiążąca się z nastawieniem na maksymalne zyski z upraw.

Rolnictwo plantacyjne - wady i zalety

Rolnictwo plantacyjne jest niezwykle korzystne z punktu widzenia ekonomicznego. Niestety, poprzez stosowanie dużych ilości środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Do innych wad rolnictwa plantacyjnego można zaliczyć ponadto:

 • wysokie koszty uprawy - stosowanie drogich nawozów oraz wyspecjalizowanych maszyn rolniczych (wiąże się z tym konieczność regularnego serwisu maszyn rolniczych oraz zaopatrzenia w części do maszyn rolniczych) wymaga sporych inwestycji;
 • postępująca erozja gleby - wymusza konieczność regulowania ilości składników pokarmowych,poprzez stosowanie dużych ilości azotanów, fosforanów i innych związków;
 • pozbawienie gleby składników odżywczych - prowadzi to do jej wyjałowienia i obniżenia plonów, a w konsekwencji - powstania nieużytków rolnych;
 • zachwianie równowagi ekologicznej środowiska poprzez eliminację wielu gatunków flory i fauny; monokultura sprzyja występowaniu jednego gatunku szkodnika, przez co zachodzi konieczność użycia środków chemicznych do upraw.

Do zalet rolnictwa plantacyjnego można zaliczyć niewątpliwie:

 • możliwość uprawy jednego gatunku na dużym obszarze (ważny jest przy tym wybór właściwego materiału siewnego);
 • możliwość wprowadzenia wieloletnich, znormalizowanych zasad dotyczących uprawy, pielęgnacji i zbioru jednego gatunku roślin, co pozwala na zwiększenie stopnia mechanizacji i wyspecjalizowania uprawy;
 • uzyskanie wyższych plonów przy stosunkowo niskich kosztach.

Czy rolnictwo plantacyjne jest efektywne? Część gospodarki rolnej widzi szansę w rozwoju dużych gospodarstw w specjalizacji i uprawie jednej rośliny, a co się z tym wiąże - maksymalizacji plonów. Sposobem zapobiegania niekorzystnym skutkom rolnictwa plantacyjnego jest stosowanie płodozmianu oraz uprawa kilku różnorodnych odmian danego gatunku. W ten sposób zaobserwować można wzrost żyzności gleby, ogranicza się też ryzyko występowania chorób roślin, a co się z tym wiąże - konieczność stosowania środków ochrony roślin.

O firmie

Firma AGROAS założona w 1992 r., lider rynku działający w branży kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi, jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w regionie. Zasięgiem działania obejmuje Polskę południowo-zachodnią. Zatrudnia blisko 300 pracowników.

Archiwum

Tagi